Condicions

Jorge Aquista no tenen cap responsabilitat en cas de lesions, robatori o danys causats a les persones o als seus béns durant la seva estada a l’espai on es realitza el taller/sessió tant en grup com individual i durant la seva participació en el taller tant en grup com en una sessió individual.

Es recomana tenir un segur de malaltia, d’accidents i de responsabilitat civil.

La participació en els tallers tant individuals com en els grups és per compte i risc propi, no hi ha cap tipus de cobertura.

1. La inscripció en el taller/sessió no és vàlida fins que no hàgim rebut el pagament del dipòsit.

Les dades pel diposito seran enviats per e-mail després de la inscripció.

2. El pagament de la totalitat del taller ha de fer-se al començament de les sessions. Si realitza el pagament en metàl·lic, aquest ha de fer-se el primer dia del taller.

3. Totes les despeses bancàries per al pagament del dipòsit o de la totalitat del curs, són a càrrec del participant.

Si hi ha algun error en el pagament del dipòsit o del preu del taller, aquest es regularitza amb el participant.

• Si el participant no comença el taller/sessió en la data contractada, no acudeix al taller o abandona el mateix una vegada començat, no es reemborsa quantitat alguna.

• Menys de 5 dies abans de començament del taller/sessió, es retorna solament el 50% del valor total del taller.

• Mes de 5 dies, es retorna l’import enviat, deduït un import de 8€.

En cas de litigi tant el participant com Jorge Aquista se sotmetran als Tribunals Alemanys de Berlin, renunciant expressament a qualsevol altre fòrum que pogués correspondre.

Amb la vostra inscripció al taller en grup o individual s’accepten aquestes condicions.

Amb la vostra participació en el taller/sessió individual o en el grup, es donen per acceptades aquestes condicions.

L’única possibilitat de no acceptar aquestes condicions és no participant.